โครงการอบรมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

โครงการอบรมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม1

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

……………สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดอบรมบุคลากรเรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงการดำเนินการต่างๆของกรมที่ดิน โดยมี นายถวัลย์ ทิมาสาร (อดีตรองกรมอธิบดีกรมที่ดิน) และ นางชุติมา ศูนยะคณิต
(ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานรังวัดทำแผนที่เพื่องานออกโฉนดที่ดิน) เป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซื้อขาย ขายฝาก จำนอง อัตราค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ขั้นตอนการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคาร ธกส. (สาขานางเลิ้ง)

โครงการอบรมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม2

ทั้งนี้ บจธ. ขอขอบคุณ นายถวัลย์ ทิมาสาร และ นางชุติมา ศูนยะคณิต ที่ได้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการอบรม การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม รวมถึงการดำเนินการต่างๆของกรมที่ดิน โดย บจธ. จะนำความรู้ที่ท่านวิทยากรมอบให้ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

โครงการอบรมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม3