โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและหลักธรรมาภิบาล

    

     

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.
จัดโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและหลักธรรมาภิบาล เพื่ออบรมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. ด้านหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล