โครงการอบรมการจัดบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์ จ.เชียงใหม่

   

   

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดย กองพัฒนาที่ดิน จัดโครงการอบรม
การจัดบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์ ณ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อำเภอสันทราย จำกัด จังหวัด
เชียงใหม่ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณอัมพร ไชยโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
และช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก คุณอังณ์คนา ไววุฒิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ