โครงการอบรมการจัดบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์ จ.ลำพูน

  

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดย กองพัฒนาที่ดิน จัดโครงการอบรม
การจัดบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก
คุณพิเชิด โปธิมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลำพูน มาให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในครั้งนี้