โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เอกสารสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น และการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

   

   

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เอกสารสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น และการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด้านพัฒนาบุคลากร, นายอุบล มุสิกวัตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนายปวิช สนั่นเมือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ และเอกสารสิทธิ์ ให้แก่บุคลากรของ บจธ. ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ บจธ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป