โครงการอบรม “เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของคนไทย”

IMG_6697-2    IMG_6687-2

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ บจธ. ได้จัดการอบรม บรรยายสรุป ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของคนไทย” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๐