มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ขยายเวลา”บจธ.” เตรียมเร่งเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกิน!