ใครอยากมีที่ดินทำเกษตร ต้องนี่เลย!! โมเดลตลาดกลางที่ดิน บจธ.

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  บจธ. ได้รับเป็นตัวกลางในการประสานจัดการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้เข้าใช้ที่ดินทั้ง 3 ราย ได้แก่ นางสาวเก็ง จูมผา นายสมบูรณ์ รุ่งรัตนเวช และ นายธีรภัทร โชคพนารัตน์ ตามโครงการตลาดกลางที่ดิน ของ บจธ. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สืบเนื่องจาก นายนิวัฒน์ ชินบัญชร เจ้าของที่ดินผู้มีแปลงที่ดิน ในเขตพื้นที่ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส.4 จ ขนาด 4 ไร่ ทราบข่าวโครงการฯและได้ประสานมายัง บจธ. โดยมีความประสงค์ให้สถาบันจัดทำโครงการหาผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้มีความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ โดยเจ้าของที่ดินจะไม่คิดค่าเช่าหรือคิดค่าเช่าต่ำเป็นพิเศษ ซึ่ง บจธ. เห็นว่าความประสงค์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ภารกิจของโครงการตลาดกลางที่ดิน โดย บจธ. จะเป็นตัวกลางประสานการใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ให้ โดยนำข้อมูลผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินจากฐานข้อมูลตลาดกลางที่ดิน (http://clm.labai.or.th) บจธ. นัดสัมภาษณ์และคัดเลือกมานำเสนอแก่เจ้าของที่ดิน โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกคือให้ความสำคัญกับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19  และผู้ที่สนใจปรับเปลี่ยนจากอาชีพรับจ้างมาทำการเกษตรแต่ไม่มีที่ดินทำกิน และประสานให้ทั้งสองฝ่ายได้พบกัน อำนวยความสะดวกเรื่องการให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินภายใต้สัญญา อัตราคา ข้อตกลงต่าง ๆ  ที่ชัดเจน รัดกุม และเป็นธรรม โดย บจธ. ไม่มีส่วนผูกพันด้านนิติกรรมสัญญา ไม่มีการลงทุนเป็นตัวเงินกับที่ดิน และ ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทั้งสองฝ่าย

ตลอดการดำเนินการในชั่วระยะเวลาที่ผ่านมา บจธ. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ต.คลองใหญ่ ได้แก่ นายนนพลาชัย รุ่งวิราประกาย (นายกอบต.คลองใหญ่) นายสัณหกิจ  ฉิมพะวงษ์ (ปลัดอบต.คลองใหญ่) เจ้าหน้าที่อบต.คลองใหญ่ระดับต่าง ๆ นายวัชรินทร์  บรรจงทรัพย์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10) นายเอกวัฒน์ เดชห้าว นายสมคิด บุญเกิด และ นางสาวนิตยา บุญเกิด (เกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่) และ สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ ทั้งในขั้นตอนตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดิน ขั้นตอนอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ประสงค์เข้าใช้ที่ดิน ขั้นตอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลง ระยะเวลา และเงื่อนไขการใช้ที่ดิน ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าใช้ที่ดินจำนวน 3 ราย ตลอดจนการร่วมกำหนดผังแปลงที่ดินและแผนการเพาะปลูกที่ดิน จนได้ข้อตกลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาเช่าที่ดินแล้ว บจธ. จะดำเนินการติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นระยะ และ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนต่อไป