ให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีลำดับที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ซึ่งมีผู้สอบผ่าน จำนวน 3 คน นั้น บจธ. ได้เรียกผู้ที่สอบผ่านในลำดับที่ 1 และ 2 เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
แต่เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ได้ บจธ. จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ 3  คือ
นางสาวจุฑาธิป  ถิ่นถลาง เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อมายังกองทรัพยากรบุคคลเพื่อนัดหมายวันเริ่มปฏิบัติงาน
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 421 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว
ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ

ประกาศ ให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีลำดับที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย  เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน