ให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีลำดับที่ 2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาและวิจัยธนาคารที่ดิน เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาและวิจัยธนาคารที่ดิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ซึ่งมีผู้สอบผ่าน จำนวน 2 คน นั้น เนื่องด้วยผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 แจ้งขอสละสิทธิ์ บจธ. จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ 2  คือ นางสาวสิริรัฐ สุกันธา เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อมายังกองทรัพยากรบุคคลเพื่อนัดหมายวันเริ่มปฏิบัติงาน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 421 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่า
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)