• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑

    ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (Contains 1 attachments.)


    Continue reading
  • ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ ) ถึง 16 ก.พ. 61

    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ (1)   จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ (2)  อายุ 40 ปีขึ้นไป (3)  มีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารเทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป 5 ปี (4) … (Contains 1 attachments.)


    Continue reading