• ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)

  ผู้ประสงค์สมัครงาน ให้ดำเนินการดังนี้ (1) ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ใบสมัครงาน  พร้อมกรอกเอกสารสมัครงาน (2) ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ 4 โดยให้รวบรวมเอกสารเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ jutarat.p@labai.or.th  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลาไม่เกิน 16.30 น. (3) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ตามหน้าเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) http://www.labai.or.th เงื่อนไขการสมัคร (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดก็ตาม อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที (2) ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting หรือตามที่ บจธ. จะประกาศกำหนด (3) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามที่ บจธ. กำหนด ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พิจารณาจากเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนนเต็ม เกณฑ์การตัดสิน (1) ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (2) สถาบัน สามารถพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ผลการตัดสินของสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด (3) หากภายหลังปรากฏว่าผู้ได้รับคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ (4) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของ บจธ.


  Continue reading
 • บจธ. จัดประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ เร่งออกแบบโมเดลการช่วยเหลือ และการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 บจธ. จัดประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการฯ อนุกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภายนอก อนุกรรมการ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมจากห้องประชุม บจธ. ร่วมกับระบบออนไลน์ รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ….


  Continue reading
 • บจธ. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน…


  Continue reading
 • บจธ. ขอเชิญชวนสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ ร่วมกิจกรรมรับรางวัลพิเศษ

  บจธ. ขอเชิญชวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. ส่งผลงานเรื่องเล่าจากชุมชนที่อยากเล่า พร้อมภาพประกอบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดย เปิดรับผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานผ่านช่องทาง inbox…


  Continue reading