5 ปี แม้มีข้อจำกัดมากมาย แต่ บจธ. ก็สามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการ สูญเสียสิทธิในที่ดินรวม 2,727 ไร่

โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหา จะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากกการจำนองและขายฝาก รวมถึงการบังคับคดี ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ดำเนินการมา ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 แม้ว่า บจธ. จะพบกับปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงข้อจำกัดต่างๆ มากมาย แต่ บจธ. ก็สามารถช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนได้เป็นจำนวน 387 ราย ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการ สูญเสียสิทธิในที่ดินรวม 2,727 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ใช้งบประมาณ 168 ล้านบาทเศษ อย่างไรก็ดีในปีงบประมาณ 2564 บจธ. มีภารกิจที่สำคัญอีกประการ หนึ่งคือการดำเนินการจัดทำและเสนอร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินให้สำเร็จเพื่อขยายกรอบการช่วยเหลือเรื่องที่ดินไปถึงคนจนเมือง กลุ่มชนชาติพันธุ์ ฯลฯ ได้ทั่วถึงมากขึ้น พร้อมทั้งถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ บุคลากร และทรัพย์สินไปยังหน่วยงาน ใหม่ต่อไป