วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา  09.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 11/2562

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุกองทัพบก โดยมี ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ

3.1   การทบทวนมติคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

3.2  ร่างระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา และการแต่งตั้งผู้อำนวยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

3.3  แผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารมอบในที่ประชุม)