บจธ. จัดสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน