บจธ. จัดอบรมการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและเกษตรปลอดภัย สมาชิกเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี