บจธ.มุ่งมั่น ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง