บจธ. อบรมหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติ รุ่น 3

บจธ. จัดการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน ในหลักสูตร “กสิกรรมธรรมชาติเพื่อพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน 2563ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ วิสาหกิจชุมชนโยนกนครเชียงแสน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย จำนวน 150 คน

โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำผลผลิตในพื้นที่แต่ละแปลงที่ บจธ. จัดสรรคนละ1ไร่ มาแปรรูป แบ่งปัน แจกจ่ายให้แก่สมาชิกทั้ง3 วิสาหกิจฯ ร่วมมีกิน มีใช้ พออยู่ พอกิน พอร่มเย็น แบ่งปันทำบุญ ทำทาน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกันตามหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ที่ บจธ.จัดเป็นหลักสูตรการอบรมให้แก่สมาชิกในโครงการฯ ได้มีความสุขในที่ดินของตนเอง พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจฐานรากทางสังคมที่มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป