บจธ. แก้ไขปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน