พ.ร.บ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้แล้ว หน่วยงานรัฐจะต้องทำอะไรบ้าง จัดทำและเผยแพร่โดย DGA