สนับสนุนให้เกษตรกรเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ คือจุดมุ่งหมายของ บจธ.