เสียงสะท้อน เครือข่าย 12 วสช. จากทั่วประเทศ เชื่อมั่น บจธ. คือองค์กรที่ต้องอยู่คู่คนไทย