คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ออกไปอีก 3 ปี

รายการเดินหน้าประเทศไทย
ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ออกไปอีก 3 ปี

ที่มา : http://www.thaigov.go.th/vdo/contents/views/3375