• “เราจะเล่าเรื่องในหลวง 2 นาทีได้อย่างไร”

  บจธ. ร่วมประชาสัมพันธ์ "เราจะเล่าเรื่องในหลวง 2 นาทีได้อย่างไร" เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ


  Continue reading
 • บจธ. เข้าร่วมพิธีและร่วมประชาสัมพันธ์ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย “ประชารัฐร่วมใจ 2” ณ บ้านบือราเป๊ะ

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางเปรมจิตร สังขพงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บ้านบือราเป๊ะ) โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บ้านบือราเป๊ะ)...


  Continue reading
 • โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ดินรวมทั้งข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต จำนวน 1 ราย ในตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์...


  Continue reading
 • โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ดินรวมทั้งข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต จำนวน 1 ราย ในต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี...


  Continue reading
 • โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

  เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2559 บจธ.ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ดิน รวมทั้งข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต จำนวน 2 รายใน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ  พันอ้น  จำนวน 21.1 ไร่ นายบรรเทิง แปลยาว  จำนวน...


  Continue reading
 • บจธ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐครั้งที่ 1/2559

  วันที่ 10 ตุลาคม 2559 บจธ.ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐครั้งที่ 1/2559 ซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างพลานามัยและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานรัฐ โดยมีกีฬาที่จัดแข่งขันทั้งหมดจำนวน 6 ประเภท ซึ่ง บจธ.ได้เข้าร่วมในกีฬาประเภทแบดมินตัน ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก


  Continue reading
 • ครม. อนุมัติงบ 690 ล้านบาท ให้ บจธ. ดำเนินการตามภารกิจ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

  เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00 น. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้นำเงินงบประมาณ 690 ล้านบาท มอบให้สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์กรมหาชน) หรือ บจธ. นำเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรตามภารกิจของ บจธ. โดยมี 5 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน เป็นแนวคิดใหม่ในการปฏิรูประบบการถือครองที่ดินของประเทศไทย มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมากจากรัฐบาล จึงควรมีการศึกษาในเบื้องต้น รวมถึงกรณีตัวอย่างของการจัดตั้งธนาคารที่ดินในประเทศต่างๆ ...


  Continue reading
 • ผลการประชุม วิป 3 ฝ่าย : ความคืบหน้าการเสนอกฎหมายธนาคารที่ดิน

  ผลการประชุม วิป 3 ฝ่าย : ความคืบหน้าการเสนอกฎหมายธนาคารที่ดิน ...........เมื่อวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ณ ห้องประชุม 301...


  Continue reading