โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เปิดลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยจะคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ลงทะเบียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ บจธ. กำหนด