TH | EN

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 2 อัตรา

  1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน
    1.1 
    เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา

(อัตราจ้าง 24,200 – 53,200 บาท)

      1.2 เจ้าหน้าที่การเงิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา

(อัตราจ้าง 18,600 – 40,900 บาท)

2. ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาทำการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หรือ Scan เอกสารการสมัครแล้วส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ wasin.k@labai.or.th (หากไม่ได้รับการยืนยันการรับเอกสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 02-278-1648 ต่อ 421) ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.