TH | EN

ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ


          ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

         บัดนี้ ครบระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ปรากฏตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้