TH | EN

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗


สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

๑. ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน ๑ อัตรา

๒. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน จำนวน ๑ อัตรา

๓. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔) จำนวน ๑ อัตรา

๔. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๓) จำนวน ๑ อัตรา

๕. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๓) จำนวน ๑ อัตรา

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้