การดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่วัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

1. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ....

2. ลำดับเหตุการณ์เสนอจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน

3. การดำเนินการของ บจธ. ในการเสนอจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน

4. เอกสารประกอบการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยังยืน พ.ศ. ....