จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษางานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน ๑ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ โดยวิธีตกลง วงเงินทำสัญญา ๒,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s92560 (763.2 KB)