เปิดเผยราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำประเมินความคุ้มค่าสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ.2567