ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ.