ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อ บจธ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563