จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน โดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน

วงเงินทำสัญญา ๓,๙๙๐,๐๐๐.- บาท ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s32560 (720.1 KB)