สัญญาจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อเครือข่ายสังคม (Social Network) และสื่อกิจกรรมพิเศษ

จ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ.

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อเครือข่ายสังคม (Social Network) และสื่อกิจกรรมพิเศษ โดยวิธีพิเศษ

ไฟล์แนบ

  1. s1902052560 (912.9 KB)