ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๐ ซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๗  รายการ

วงเงินที่ทำสัญญา ๓๘๒,๐๔๓.๕๐ บาท ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ไฟล์แนบ

  1. s22560 (200.3 KB)