ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๐ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ  วงเงินทำสัญญา ๓๔๖,๗๓๓.๕๐ บาท

ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s42560 (219.5 KB)