• ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ ป


  Continue reading
 • โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

  เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2559 บจธ.ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ดิน รวมทั้งข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต จำนวน 2 รายใน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ  พันอ้น  จำนวน 21.1 ไร่ นายบรรเทิง แปลยาว  จำนวน…


  Continue reading
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (Contains 1 attachments.)


  Continue reading