กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

IMG_7403 IMG_7515 IMG_8270 IMG_8321

บจธ. ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรได้ศึกษาเรื่องการเกษตรที่มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผนและสามารถนำไปหาเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน โดยได้เดินทางไปที่โครงการเกษตรต้นแบบ ๕ แห่ง ได้แก่ โครงการเกษตรรวมใจ โรงเรียนสัตว์ทหาร จ.นครนายก, ศูนย์สุนัขทหาร จ.นครราชสีมา, ไร่ อาจารย์ทอง หลอมประโคม จ.บุรีรัมย์, สวนกล้วยหอมคาเวนดีส จ.นครราชสีมา และ คลีนฟาร์ม จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของ บจธ. ในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในโครงการในด้านการพัฒนาที่ดินต่อไป เพื่อที่จะสามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด