การประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

   

  

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เดินหน้าโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน
โดยการประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นำโดย นางปราณี สริวัฒน์
ที่ปรึกษา บจธ. ผอ.กอง ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บจธ. และทีมวิทยากร เก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนในรูปแบบการ
Brainstorm แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และระดมความคิดภายในชุมชน ทั้งจากฝ่ายผู้เป็นเกษตรกร และผู้เป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อนำมา
วางรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ. ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นความเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละชุมชน และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสูงสุด