บจธ. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ ๕)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ ๕)
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างบูรณาการและยั่งยืน
(Kalasin Happiness Model) วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ หอประชุม
จังหวัดกาฬสิน

 

โดย นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
และนายสมเจตน์  โรจน์พัฒนากุล ผู้อำนวยการกองบริหารทุนและสินเชื่อ บจธ. รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมให้ได้รับทราบถึงภารกิจและแนวทางการช่วยเหลือของ บจธ.  และแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง
และขายฝาก

กิจกรรมดังกล่าว บจธ. ได้จัดบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำองค์กรให้แก่ประชาชนได้รู้จักหน่วยงาน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชน และผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจเป็นจำนวนมาก