ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญ และตระหนักในเรื่องการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมประกาศร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดหลัก พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา
นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ให้คำมั่นว่าจะบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือหลักแห่งความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราศจากความทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยขอประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต ไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ทั้งนี้ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดหลัก พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา  ปลูกฝังการเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ขององค์กร อันเป้นรากฐานในการสร้างคนดี คนเก่ง ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ