บจธ. จับมือ ม.แม่โจ้ ช่วยวสช. เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านโป่งพัฒนา ออกแบบ-จัดการที่ดินเพื่อการเกษตร

รอง.ผอ.บจธ คุณกุลพัชร ภูมิใจอวด ประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านโป่งพัฒนา ต.บ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (ภาคบ่าย) จำนวน 58 ครอบครัว ได้ยื่นขอความช่วยเหลือมายัง บจธ.

โดยชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ วางแผนบริหารจัดการที่ดินร่วมกันโดยคาดหวังว่าจะได้เข้าทำกินในรูปแบบโฉนดรวม แปลงรวม

จะนำไปสู่การช่วยเหลือให้เกษตรกร ชุมชน ให้มีเศรษกิจฐานรากเขมแข็ง

บจธ. และ ม.แม่โจ้ ร่วมให้การที่ปรึกษาด้านการออกแบบ-จัดการที่ดินเพื่อการเกษตรและถ่ายทอด นวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำทฤษฎีใหม่และศาสตร์พระราชา