• รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน สายงานบริหาร 1) ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร       จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 2) นิติกร             ... (Contains 2 attachments.)


  Continue reading
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และประกาศเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 (มีผลคะแนนการสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้ (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน (เพิ่มเติม)

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน (เพิ่มเติม) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 จำนวน 11 อัตรา ในตำแหน่ง ต่างๆ ดังนี้ 1. สายงานบริหาร 1.1 นิติกร จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองกฎหมายและงานคดี 1.2 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองทรัพยากรบุคคล 1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองบริหารกลางและพัสดุ 2.... (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 11 อัตรา 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน 1.1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สายงานบริหาร 1) นิติกร สังกัดกองกฎหมายและงานคดี จำนวน 2 อัตรา 2) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สังกัดกองทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 3) เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดกองบริหารกลางและพัสดุ จำนวน 1... (Contains 2 attachments.)


  Continue reading
 • ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ ) ถึง 16 ก.พ. 61

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ (1)   จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ (2)  อายุ 40 ปีขึ้นไป (3)  มีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารเทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป 5 ปี (4) ... (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา                    คุณสมบัติ                    (1)  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทางด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                    (2) ... (Contains 1 attachments.)


  Continue reading