โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เปิดลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยจะคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ลงทะเบียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ บจธ. กำหนด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

คุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือ

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตน หรือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  • ต้องการกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ

1.มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

  * บจธ. จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบเกษตรกรรม รายละไม่เกิน 200,000.-บาท

2.มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ที่ดินดังกล่าว

  * อยู่ระหว่างระยะเวลาไถ่ถอนจำนอง หรือไถ่ถอนขายฝาก

  * หรืออยู่ระหว่างจะถูกยึดตามคำสั่งศาลเพื่อบังคับชำระหนี้ หรือถูกยึดเพื่อบังคับคดี และอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด

  * หรือถูกขายทอดตลาด หรือหลุดขายฝากไปแล้ว ถ้าเกิน 5 ปี ผู้ขอความช่วยเหลือต้องทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง

  ***กรณีจัดซื้อที่ดิน และสินเชื่อเพื่อคงสิทธิในที่ดิน ไม่เกินรายละ  1,000,000.-บาท

3.ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง บจธ. จะประสานกับ กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและจัดสรรให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือเข้าทำประโยชน์โดยการเช่าช่วงจาก บจธ.