ทดสอบ โครงการชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ….