• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (1) ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 อัตรา (2) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา โดยมีอัตราเงินเดือน 40,900 – 103,400 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) โดยให้เป็นไปตามประกาศ บจธ. เรื่อง บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สังกัด กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมา เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน


  Continue reading
 • ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบัน ดังนี้ 1. อีเมล์ saraban@labai.or.th 2. เว็บไซต์สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน https://www.labai.or.th/ ผ่าน Web chat ออนไลน์ 3.เพจ เฟสบุ๊ค สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน - องค์การมหาชน - https://www.facebook.com/thelandbankadministrationinstitute/ ซึ่งรวมถึงช่องทาง Messenger หรือฝากข้อความในกล่อง Inbox และแอพพลิเคชั่นไลน์ @lands เอกสารแนบ : ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 (ผอ.กองนโยบายและแผน)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สังกัด กองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566


  Continue reading
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองนโยบายและแผน อัตราเงินเดือน 40,900 – 103,400 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) โดยให้เป็นไปตามประกาศ บจธ. เรื่อง บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 (ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน1,ผอ.กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน,จนท.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมรายละเอียดการสอบตามประกาศที่แนบมานี้ เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ : 1. **ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 และผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน จะต้องจัดทำ “เอกสารแสดงวิสัยทัศน์” เพื่อประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์ โดยสามารถส่งเอกสารฯล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ wasin.k@labai.or.th เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ และแนบเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันสัมภาษณ์ต่อไป** 2. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตนและลงทะเบียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 3. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โปรดแต่งกายให้มีความสุภาพเรียบร้อย 4. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมาก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 15 นาที โดยการสัมภาษณ์จะดำเนินการตามลำดับที่และเวลาตามลำดับ 5. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำเอกสารการประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วยได้ อาทิ Portfolio , Resume,เอกสารประกอบการสมัคร (ตัวจริง) เป็นต้น 6. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK (ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการสอบสัมภาษณ์) และถ่ายรูปผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับสมัคร ผู้ประสานงาน : นายวศิน ขันธสิทธิ์ โทร 083-092-5695 , 02-278-1648 ต่อ 421


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 (ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน1,ผอ.กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน,จนท.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ใน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 จำนวน 1 อัตรา 2) ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน จำนวน 1 อัตรา 3) เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)  จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเท่านั้น โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสารแนบ : รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 (เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมรายละเอียดการสอบตามประกาศที่แนบมานี้ หมายเหตุ 1. ให้ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.1 กำหนดสอบวันวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้) 1.2 สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 9 2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 3. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำเอกสารการประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วยได้ อาทิ Portfolio , Resume,เอกสารประกอบการสมัคร (ตัวจริง) เป็นต้น 4. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK (ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการสอบสัมภาษณ์) และถ่ายรูปผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับสมัคร 5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซด์ http://www.labai.or.th ไม่เกิน 7 วันทำการ หลังการสอบสัมภาษณ์ เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


  Continue reading