• ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 (เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมรายละเอียดการสอบตามประกาศที่แนบมานี้ หมายเหตุ 1. ให้ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.1 กำหนดสอบวันวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้) 1.2 สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 9 2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 3. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำเอกสารการประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วยได้ อาทิ Portfolio , Resume,เอกสารประกอบการสมัคร (ตัวจริง) เป็นต้น 4. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK (ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการสอบสัมภาษณ์) และถ่ายรูปผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับสมัคร 5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซด์ http://www.labai.or.th ไม่เกิน 7 วันทำการ หลังการสอบสัมภาษณ์ เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


  Continue reading
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 ( 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา)

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 2. ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน 3. เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ3) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ใน 2 ตำแหน่ง ได้แก่  เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการเงินบัญชีและบริหารทุน เจ้าหน้าที่การเงิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการเงินบัญชีและบริหารทุน บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ : รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566


  Continue reading
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ( 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา)

  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ( 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ   เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้พร้อมรายละเอียดการสอบตามประกาศที่แนบมานี้ หมายเหตุ 1. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.1 กำหนดสอบวันวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้) 1.2 สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 9 2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 3. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำเอกสารการประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วยได้ อาทิ Portfolio , Resume เป็นต้น 4. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK และถ่ายรูปผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นมายังสถานที่สอบสัมภาษณ์ 5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซด์ http://www.labai.or.th (หลังการสอบประมาณ 7 วันทำการ)   เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (เพิ่มเติม)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ 2 กันยายน 2565 นั้น บจธ. ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สมัครงาน จากนางสาวทิชากร จอนสูงเนิน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ซึ่ง บจธ. ได้พิจารณาแล้ว พบว่าใบสมัครงานพร้อมเอกสารของผู้สมัครนั้น ถูกส่งเข้าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ wasin.k@labai.or.th โดยผู้สมัครได้จัดส่งเอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 และได้แนบหลักฐานยืนยันการจัดส่งมายังสถาบันฯ ซึ่งอยู่ภายในช่วงเวลาที่ บจธ. กำหนดรับสมัคร (ภายใน 30 สิงหาคม 2565 ) ในการนี้ บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบปรากฏบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ : รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (เพิ่มเติม) 


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ใน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่ ๑) เจ้าหน้าที่พัสดุ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 3) จำนวน ๑ อัตรา  สังกัด กองบริหารกลางและพัสดุ ๒) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 3) จำนวน ๒ อัตรา  สังกัด กองนโยบายและแผน ๓) เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 3) จำนวน ๑ อัตรา  สังกัด กองการเงินบัญชีและบริหารทุน ๔) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 3) จำนวน ๑ อัตรา สังกัด กองตรวจสอบภายใน บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน


  Continue reading
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ( 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา)

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ   ไฟล์แนบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน


  Continue reading
 • ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนไม่ให้หลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถให้ บจธ. ซื้อที่ดินได้

  ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง แจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนไม่ให้หลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถให้ บจธ. ซื้อที่ดินได้ ด้วย บจธ. ได้รับแจ้งว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างว่าจะสามารถจัดซื้อที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ ประชาชนที่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน หรือที่ดินทำกินไม่เพียงพอ และช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาที่ดินกำลังจะ ถูกยึดจากการจำนอง ขายฝากหรือถูกบังคับคดี โดยมีการกล่าวอ้างถึง พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นั้น บจธ. ขอแจ้งให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดตั้งหน่วยงานใหม่...


  Continue reading