• ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 ปรากฏบัญชีรายชื่อ ตามไฟล์ที่แนบมานี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567


  Continue reading
 • ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 1. ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา 2. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่ง


  Continue reading
 • ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๗ ใน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 ปรากฏตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้ โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการขึ้นบัญชีสำรอง ตามความเหมาะสม เอกสารแนบ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566


  Continue reading
 • ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน

  ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน บัดนี้ การดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน ปรากฏตามบัญชีรายชื่อตามประกาศที่แนบไฟล์มานี้ โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการขึ้นบัญชีสำรอง ตามความเหมาะสม เอกสารแนบ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน


  Continue reading
 • ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บัดนี้ ครบระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ปรากฏตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้ เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์


  Continue reading
 • ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 ปรากฎตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้   เอกสารแนบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566


  Continue reading
 • ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ครั้งที่ 2)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการตามโครงการการดำเนินการตามรายงานการศึกษาในพื้นที่ต้นแบบการดำเนินภารกิจของ บจธ. ในที่ดินรัฐ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการตามโครงการหาข้อยุติในการบริหารจัดการ ในพื้นที่นำร่องภาคเหนือ 4 ชุมชน จำนวน 1 อัตรา ปรากฏว่า มีผู้สมัครจำนวนน้อยราย บจธ.จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ เอกสารแนบ ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)


  Continue reading
 • ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รวมทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 ปรากฏบัญชีรายชื่อ ตามไฟล์ที่แนบมานี้ เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566


  Continue reading
 • ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการตามโครงการการดำเนินการตามรายงานการศึกษาในพื้นที่ต้นแบบการดำเนินภารกิจของ บจธ. ในที่ดินรัฐ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการตามโครงการหาข้อยุติในการบริหารจัดการ ในพื้นที่นำร่องภาคเหนือ 4 ชุมชน จำนวน 1 อัตรา ปรากฏว่า มีผู้สมัครจำนวนน้อยราย บจธ.จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารแนบ ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)


  Continue reading
 • ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่ง


  Continue reading