• ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนไม่ให้หลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถให้ บจธ. ซื้อที่ดินได้

  ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง แจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนไม่ให้หลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถให้ บจธ. ซื้อที่ดินได้ ด้วย บจธ. ได้รับแจ้งว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างว่าจะสามารถจัดซื้อที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ ประชาชนที่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน หรือที่ดินทำกินไม่เพียงพอ และช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาที่ดินกำลังจะ ถูกยึดจากการจำนอง ขายฝากหรือถูกบังคับคดี โดยมีการกล่าวอ้างถึง พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นั้น บจธ. ขอแจ้งให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดตั้งหน่วยงานใหม่...


  Continue reading
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)


  Continue reading
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) นั้น บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์ แนบท้ายประกาศ บจธ. ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์


  Continue reading
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)

  ผู้ประสงค์สมัครงาน ให้ดำเนินการดังนี้ (1) ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ใบสมัครงาน  พร้อมกรอกเอกสารสมัครงาน (2) ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ 4 โดยให้รวบรวมเอกสารเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ jutarat.p@labai.or.th  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลาไม่เกิน 16.30 น. (3) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ตามหน้าเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) http://www.labai.or.th เงื่อนไขการสมัคร (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดก็ตาม อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที (2) ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting หรือตามที่ บจธ. จะประกาศกำหนด (3) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามที่ บจธ. กำหนด ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พิจารณาจากเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนนเต็ม เกณฑ์การตัดสิน (1) ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (2) สถาบัน สามารถพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ผลการตัดสินของสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด (3) หากภายหลังปรากฏว่าผู้ได้รับคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ (4) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของ บจธ.


  Continue reading
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแสดงวิสัยทัศน์

  ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจแสดงความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ กำหนดระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา และการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแสดงวิสัยทัศน์ ตามเอกสารที่แนบมานี้ เอกสารแนบ : ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแสดงวิสัยทัศน์


  Continue reading
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ในตำแหน่งนิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) และตำแหน่งนิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ในตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) และตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ในตำแหน่งนิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4)  และตำแหน่งนิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)


  Continue reading
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ในตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) และตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ในตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) และตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ในตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) และตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้   เอกสารแนบ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ในตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) และตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)


  Continue reading
 • ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. 2563

  รับสมัครผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร.02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 421   สามารถดาวน์ใบสมัครและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ : https://qrgo.page.link/KPWkp หรือ สแกน QR Code              


  Continue reading
 • ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) และตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ในตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นิติกร (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 2 อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบปรากฏบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 (ตำแหน่งนิติกร)

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ (Contains 2 attachments.)


  Continue reading