• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้ ๑. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.๑  กำหนดสอบวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑.๒ สถานที่สอบ ณ ชั้น ๒ ห้องบรรยายไพโรจน์ ...


  Continue reading
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ในตำแหน่ง นิติกร  ดังนี้ นิติกร   จำนวน  ๒  อัตรา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน... (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ สิ้นสุดกำหนดการประกาศแล้ว แต่เนื่องด้วยผู้ยื่นใบสมัครมีจำนวนน้อยราย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครดังกล่างข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จะดำเนินการเก็บใบสมัครไว้พิจารณาในโอกาสถัดไป (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของสถาบัน ฯ โดยมีสัญญาจ้างถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  .............1. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๘

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ดังเอกสารแนบ ไฟล์แนบ: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก


  Continue reading
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ฯ โดยมีสัญญาจ้างถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดินรัฐ จำนวน 1 อัตรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร...


  Continue reading
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจเอกสาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และกำหนดวันประชุม เพื่อให้ผู้รับการเสนอชื่อเลือกผู้มีความเหมาะสมจะเสนอให้พิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจเอกสาร คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม และกำหนดวันประชุม เพื่อให้ผู้รับการเสนอชื่อเลือกผู้มีความเหมาะสมจะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจเอกสาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม - นางประชุม ซอมกระโทก - นายประยงค์ ดอกลำใย - นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ -...


  Continue reading
 • ประกาศสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

  ประกาศสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดประกาศสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสารการเสนอชื่อแบบ บจธ 1-3


  Continue reading