ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เอกสารสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น และการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เอกสารสิทธิ

Read more

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิ

Read more

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

                                                    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเห

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงิน

Read more

ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของราคาที่ดิน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาที่ดิน ตลอดจนการเจรจาต่อรองราคาที่ดินในพื้นที่ ตำบลโ

Read more

โครงการอบรมการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ขององค์การมหาชน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จัดโครงการอบรมการบริหารพัสดุตาม พ.ร.

Read more

บจธ.ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและราคาที่ดิน ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายดิเรก นุชชม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน

Read more

ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการขออนุมัติซื้อที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ เพื่อจั

Read more

ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะทำงานโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ เดินทางไป อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

บจธ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญติธนาคารที่ดิน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  พร้อมที่ปรึกษาและผู้อำนวยการกองกฏหมาย เข้าร่วมการประชุมเพ

Read more
Page 12 of 18« First...246...1011121314...18...Last »