• การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

  การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุม สามารถแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีละทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เอกสารแนบ 1. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62 2. หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62 3. แบบ บจธ. 1 4. แบบ บจธ. 2


  Continue reading
 • ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

  องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุม สามารถแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีละทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เอกสารแนบ 1. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62 2. หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62 3. แบบ บจธ. 1 4. แบบ บจธ. 2


  Continue reading
 • บจธ. ลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายศรีชา ม่วงไข่ ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายจรัส บำรุงแคว้น ประธานสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย พร้อมสมาชิก โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อหารือร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่ และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานของโครงการต้นแบบฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่


  Continue reading
 • กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน (กพช.) จัดโครงการอบรมการปรับปรุงดินและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ณ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดย กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน (กพช.) จัดโครงการอบรมการปรับปรุงดินและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ณ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ โดยเชิญวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดิน และนำตัวอย่างดิน มาตรวจสอบสารอาหารภายในดิน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรในการส่งเสริม อาชีพให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการของ บจธ.        


  Continue reading
 • ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

  ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน การดำเนินการ - รับการเสนอชื่อจากองค์กรชุมชมทางไปรษณ์ย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ วันที่ 8 - 29 มีนาคม 2562... (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • คณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการนำร่องฯ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่

              เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 99 คน ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด โดยมีส่วนราชการท้องที่ ประกอบด้วย นายอำเภอและปลัด อำเภอท้องที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.เวียงหนองร่อง ผู้แทนจากสำนักงานที่ดิน จ.ลำพูน สาขาบ้านโฮ่งและสาขาป่าซาง กองอาสารักษาดินแดง (อส.) ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 88 คน ประกอบด้วย สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด โดยมีส่วนราชการท้องที่ ประกอบด้วย ปลัดอาวุโส นายก.อบต. และ สื่อมวลชนจาก บมจ.อสมท. ภาคเหนือ ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์     ทั้งนี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ได้ยื่นหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เพื่อเสนอ ต่อผู้อำนวยการ บจธ. เพื่อขอความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน ทโดยมีผู้เดือนร้อนเรื่องที่ดินทำกินจากเกษตรกร 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านดอยหม้อย ชุมชนบ้านไร่บน ชุมชนบ้านศรีเตี้ย ชุมชนบ้านสันตับเต่า ชุมชนบ้าน หนองเขียด และชุมชนบ้านห้วยม่วง


  Continue reading
 • บจธ. จัดโครงการอบรมเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติให้เกษตรในโครงการ 5 นำร่อง

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จัดโครงการอบรมเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมแนวทางการประกอบอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านไร่ดง และบ้านแม่อาว ซึ่งได้รับ การช่วยเหลือจาก บจธ. ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัติ นะที เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้     วิทยากร : คุณนิวัติ นะที (เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่)


  Continue reading
 • คณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จ.ขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นเพื่อศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชอินทรีย์ขามหนองต่อ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี และ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และ โครงการแก้ปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2) ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ 3) ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น          


  Continue reading
 • บจธ. ลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนา เขตหนองจอก

    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย ที่ปรึกษาบจธ. รอง.ผอ.บจธ. ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหาร...


  Continue reading
 • บจธ. ลงพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน

      เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน ณ จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องโครงการ ร้านค้าสวัสดิการ และโครงการส่งเสริมอาชีพและการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ


  Continue reading