• คณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการนำร่องฯ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่

              เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 99 คน ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด โดยมีส่วนราชการท้องที่ ประกอบด้วย นายอำเภอและปลัด อำเภอท้องที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.เวียงหนองร่อง ผู้แทนจากสำนักงานที่ดิน จ.ลำพูน สาขาบ้านโฮ่งและสาขาป่าซาง กองอาสารักษาดินแดง (อส.) ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 88 คน ประกอบด้วย สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด โดยมีส่วนราชการท้องที่ ประกอบด้วย ปลัดอาวุโส นายก.อบต. และ สื่อมวลชนจาก บมจ.อสมท. ภาคเหนือ ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์     ทั้งนี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ได้ยื่นหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เพื่อเสนอ ต่อผู้อำนวยการ บจธ. เพื่อขอความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน ทโดยมีผู้เดือนร้อนเรื่องที่ดินทำกินจากเกษตรกร 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านดอยหม้อย ชุมชนบ้านไร่บน ชุมชนบ้านศรีเตี้ย ชุมชนบ้านสันตับเต่า ชุมชนบ้าน หนองเขียด และชุมชนบ้านห้วยม่วง


  Continue reading
 • บจธ. จัดโครงการอบรมเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติให้เกษตรในโครงการ 5 นำร่อง

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จัดโครงการอบรมเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมแนวทางการประกอบอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านไร่ดง และบ้านแม่อาว ซึ่งได้รับ การช่วยเหลือจาก บจธ. ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัติ นะที เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้     วิทยากร : คุณนิวัติ นะที (เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่)


  Continue reading
 • คณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จ.ขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นเพื่อศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชอินทรีย์ขามหนองต่อ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี และ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และ โครงการแก้ปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2) ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ 3) ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น          


  Continue reading
 • บจธ. ลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนา เขตหนองจอก

    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย ที่ปรึกษาบจธ. รอง.ผอ.บจธ. ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหาร...


  Continue reading
 • บจธ. ลงพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน

      เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน ณ จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องโครงการ ร้านค้าสวัสดิการ และโครงการส่งเสริมอาชีพและการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ


  Continue reading
 • อบรมการใช้งานระบบ Email ผ่าน Smart Phone

  อบรมการใช้งานระบบ Email ผ่าน Smart Phone   เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ Email ของ บจธ. ผ่าน Smart Phone เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเข้ากับยุคสมัย ตามนโยบายประเทศ 4.0 ของรัฐบาล โดยจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ บจธ. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนให้สามารถ เข้าใช้ระบบ E-mail ในการติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น


  Continue reading
 • บจธ. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎ์ธานี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎ์ธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อสำรวจและ สอบถามข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ชุมชนน้ำแดงพัฒนา ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎ์ธานี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเป็นแนวทางดำเนินการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ บจธ. ต่อไปในอนาคต


  Continue reading
 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน แบบครบวงจร

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน แบบครบวงจร        สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2562 โดยจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน แบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือของ บจธ. พร้อมกันนั้นได้ตรวจสอบสภาพ แปลงที่ดินเบื้องต้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป    


  Continue reading
 • ลงพื้นที่ประชุมประจำปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

  ลงพื้นที่ประชุมประจำปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี       เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อจัดการประชุมประจำปีและเยี่ยมเยื่อนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุน สินเชื่อจาก บจธ. รวมไปถึง ชี้แจงการดำเนินงานและความคืบหน้า โครงการต่าง ๆ ของ บจธ. สำรวจข้อมูลของเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย สอบถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการช่วย พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน


  Continue reading
 • บจธ. ลงพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดการประชุม ประจำปีของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการ จำนองและขายฝาก

  ประชุมผู้ได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. ณ จ.นครราชสีมา     สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดการประชุม ประจำปีของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการ จำนองและขายฝาก ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 โดยมี เกษตรกรผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานะ ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับ ความช่วยเหลือ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่าง เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


  Continue reading